Δημοσίευση

Re: Slidsborg et al.: Neonatal risk factors for treatment-demanding retinopathy of prematurity: a Danish national study (Ophthalmology 2016;123:796-803).

ΤίτλοςRe: Slidsborg et al.: Neonatal risk factors for treatment-demanding retinopathy of prematurity: a Danish national study (Ophthalmology 2016;123:796-803).
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsHaidich, A-B., Moutzouri S., & Mataftsi A.
JournalOphthalmology
Volume123
Issue12
Paginatione72-e73
Date Published2016 12
ISSN1549-4713
Λέξεις κλειδιάGestational Age, Humans, Infant, Low Birth Weight, Infant, Newborn, Infant, Newborn, Diseases, Infant, Premature, Retinopathy of Prematurity, Risk Factors
DOI10.1016/j.ophtha.2016.02.051
Alternate JournalOphthalmology
PubMed ID27871405

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.