Μάθημα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / Practice in Applying New Technologies to Health Services
Κωδικός ΙΑ0416
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000452

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 5 3 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 5 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600010858
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Παναγιώτης Μπαμίδης
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η άσκηση θα έχει κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες και τις νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να ανοίξει παραπέρα και τους στενούς ως τώρα επαγγελματικούς ορίζοντες των ιατρών. Επιπλέον η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση της ιατρικής μετά το πτυχίο και γενικά η επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην ΠΦΥ όσο και γενικότερα.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
● εκτιμούν τις τεχνολογικές ανάγκες της φροντίδας της υγείας
● σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής νέων συστημάτων στη φροντίδα της υγείας και να εκτιμούν/αξιολογούν το μέγεθος της επιτυχίας/επίδρασής τους
● καταγράφουν απαιτήσεις χρηστών συστημάτων φροντίδας υγείας και να συνεργάζονται με άλλες επαγγελματικές ομάδες στο σχεδιασμό υηρεσιών υγείας
● εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες και να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα/τεχνολογικές λύσεις στην άσκηση της ΠΦΥ
● αναγνωρίζουν την επιδημιολογική ‐ πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας, μέσα από την επαφή τους με όλο το φάσμα των αντίστοιχων υπηρεσιών και προγραμμάτων
● εφαρμόζουν τη φροντίδας υγείας στην κοινότητα, έχοντας κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη
● εξηγούν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως και τις προσδοκίες των ασθενών σε θέματα διάγνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων τους ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα και φύλο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνει στα παρακάτω αντικείμενα:
● Αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας: απαιτούμενο πλαίσιο για την άσκηση, δεξιότητες και ανάγκες
● Η ανάγκη χρήσης της ιατρικής γνώσης σε επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με την τηλεϊατρική, την ανάπτυξη πληροφορικών και γενικά τεχνολογικών συστημάτων φροντίδας υγείας
● Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την άσκηση της Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
● Σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας με βάση την εκτίμηση των αναγκών υγείας
● Συμβολή στη σχεδίαση τεχνολογικών συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας - καταγραφή απαιτήσεων χρηστών
● Ιατρική της εργασίας: εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και σχεδιασμός δράσεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων
● Προληπτική ιατρική: σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας
● Φροντίδα ηλικιωμένων: εκτίμηση αναγκών υγείας ηλικιωμένων, διαχείριση της συνοσηρότητας, παρηγορητική ιατρική τελικού σταδίου
● Νέες τεχνολογίες στη φροντίδα των ηλικιωμένων: χρήση συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης για την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
● Άσκηση στην εκτίμηση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και τη σχεδίαση παρεμβάσεων βελτίωσης της υγείας
● Βιοϊατρική τεχνολογία:: εκπαίδευση στη χρήση αναδυόμενων/καινοτόμων τεχνολογιών όπως νανοϊατρική, τεχνολογίες βιο-αισθητήρων, νευρο-ανάδραση κά.
● Επικοινωνία με το άτομο εκτός νοσοκομείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην κοινότητα, στην εργασία, στο χώρο εκπαίδευσης, στο σπίτι
● Επαγγελματική συμπεριφορά και επιστημονική δεοντολογία: Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, ανάλυση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της ιατρικής, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αυτομόρφωση.

Η κάλυψη του περιεχομένου εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με:
● Θεωρητική κατάρτιση στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα σεμινάρια
● Επισκέψεις στους χώρους πρακτικής άσκησης
● Την πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένες μονάδες

Επιλέξιμες μονάδες πρακτικής άσκησης
● Εταιρείες Βιαϊατρκής τεχνολογίας και πληροφορικής της υγείας, εταιρείες δικτύων τηλεμετρίας
● Εταιρείες παραγωγής βιο-αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης υγείας, σχεδίασης και κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας, νανοϊατρικής τεχνολογίας, κά
● Κέντρα Υγείας
● Μονάδες Φροντίδας, Αποκατάστασης και Διαβίωσης Ηλικιωμένων
● Κέντρα Διαχείρισης Πρόνοιας των Δήμων
● Κέντρα τηλε-πρόνοιας των Δήμων
● Διαδημοτικά δίκτυα ηλεκτρονικής ΠΦΥ
● Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
● Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
● Κέντρα ημέρας της Ομοσπονδίας Εταιριών Αλτζχαϊμερ και συγγενών διαταραχών
● Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
● Γηροκομεία
● Εργοστάσια - Βιομηχανία
● Σύλλογοι γονέων και υποδομές εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ΑΜΕΑ, αυτιστικά άτομα κ.λπ.
● Εταιρείες εμπορίας και ανάπτυξης τεχνολογικών παρεμβάσεων/λύσεων στην υγεία
● Φαρμακευτικές εταιρείες - ανάπτυξη και δοκιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων
● Εταιρείες και δομές στατιστικών υπηρεσιών υγείας
● Ινστιτούτα Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής/τηλε-ιατρικής
● Εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης - ιατρικής εκπαίδευσης

Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, ιατρική της εργασίας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 4 4
Σεμινάρια 4 4
Άσκηση Πεδίου 4 4
Πρακτική (Τοποθέτηση) 100
Εκπόνηση μελέτης (project) 1 4
Σύνολο 13 116
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλή.
Ο φοιτητής στη διάρκεια της άσκησης προετοιμάζει και υποβάλει ατομικά μέσα από το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ στοχευμένες εργασίες που απαντούν στα επιδιωκώμενα αποτελέσματα..
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές παρουσιάζουν μέρος των εργασιών τους σε ειδική συνάντηση αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
● Γραπτές Εργασίες
● Δημόσια παρουσίαση
● Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα στο χώρο της πρακτικής άσκησης
● Αξιολόγηση από τον επόπτη της πρακτικής άσκησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41959850
Συγγραφείς: Πολυσυγγραφικό: Γκοβίνα Ο., Γκούβα Μ., Θεοδοσοπούλου Ε., Καλοκαιρινού Α., Καμπά Ε., Καυγά Α., Καυκιά Θ., Κουρκούτα Λ., Κριτσωτάκης Μ., Κωνσταντινίδης Θ., Λαχανά Ε., Λαβδανίτη Μ., Μαντζούκας Σ., Μηνασίδου Ε., Μπακάλης Ν., Μπαμίδης Π., Μπελλάλη Θ., Νταφογιάννη Χ., Παπασταύρου Ε., Σαράφης Π., Τσελίκα Α., κ.α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766539
Συγγραφείς: Αθηνά Λαζακίδου
Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας

Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2015

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.