Μάθημα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / Nuclear Medicine
Κωδικός ΙΑ0335
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000333

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2013-2014)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2012-2013)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2011-2012)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 8 4 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2010-2011)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 8 4 2

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2009-2010)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 8 4 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600017701
Τμήμα Διδάσκοντες
1. Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αργύριος Δούμας, Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης, Άννα Ψαρράκου
2. Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γεώργιος Άρσος, Ιωάννης Ιακώβου
3. A΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ενημέρωση των τελειοφοίτων φοιτητών της Ιατρικής
για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής. Περαιτέρω,
παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο γενικός ιατρός να είναι σε θέση να εφαρ-
μόσει τον πλέον κατάλληλο διαγνωστικό αλγόριθμο για την επίλυση των καθημερι-
νών διαγνωστικών προβλημάτων. Oι διαγνωστικές εφαρμογές καλύπτουν σήμερα ένα
ευρύτατο φάσμα ασθενειών μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι καρδιο-
λογικές και ογκολογικές εφαρμογές, οι οποίες μάλιστα είναι μη επεμβατικές και επο-
μένως κατάλληλες για ευαίσθητες ομάδες ασθενών, όπως οι ηλικιωμένοι και οι παιδι-
ατρικοί ασθενείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διδασκόμενη ύλη του μαθήματος έχει ως εξής: Πα-
θήσεις της καρδιάς, των νεφρών, ενδοκρινών αδένων, του ΚΝΣ, του μυοσκελετικού
συστήματος, των πνευμόνων, των εν τω βάθει φλεβών, του γαστρεντερικού συστή-
ματος, των λεμφαγγείων, μελέτη των φλεγμονών, Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική,
ογκολογία και υπολογισμός ποσοτικών παραμέτρων με μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής
(μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων, GFR κ.λπ.).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 12
Άσκηση Πεδίου 12
Σύνολο 24
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Oι εξετάσεις είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου,
ενώ, για όσους επιθυμούν είναι δυνατόν να υπάρξουν και προφορικές εξετάσεις. Στο-
υς φοιτητές διανέμεται με την έναρξη του εξαμήνου φυλλάδιο με ερωτήσεις, οι ο-
ποίες καλύπτουν, κατά το μέλλον, την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Όσοι φοιτητές
έχουν τη διάθεση και το χρόνο να εκπονήσουν, συγγράψουν και παρουσιάσουν ερ-
γασία στο τέλος του εξαμήνου -υπό την επίβλεψη κάποιου μέλους ΔΕΠ- θα έχουν,
επιπροσθέτως του βαθμού του γραπτού τους δοκιμίου, 1-3 μονάδες, ανάλογα με την
ποιότητα και την επιτυχία στην παρουσίαση της εργασίας τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Πυρηνική Ιατρική» των συγγραφέων (μελών
ΔΕΠ) Κ. Καρακατσάνη, Ν. Καρατζά, Ά. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου και Γ. Άρσου
Τελευταία Επικαιροποίηση
Εαρινή Περίοδος 2011

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.