ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ - ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ

Παρατηρούνται πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια (1) σε κάθετη διατομή με αμφίκοιλο σχήμα. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει ένα ουδετερόφιλο πολυμορφοπύρηνο (2) με πυρήνα που έχει τρεις λοβούς και πολλά μικρά κοκκία στο κυτταρόπλασμα του. (Χ3500)