Skip to main contentΕπιστολή προς τα μέλη ΔΕΠ


Ο νόμος πλαίσιο 4009/2011 ήρθε να απαντήσει στο γενικευμένο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας, για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης παιδείας, με βάση τα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Ο ν. 1268/1982, με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του, τη σωρεία των δικαστικών αποφάσεων ερμηνείας του και, κυρίως, με τον τρόπο που εφαρμόστηκε, είχε εξαντλήσει τα όριά του, καθώς είχε σωρεύσει προβλήματα, δυσλειτουργίες και παθογένειες.

Ο νέος νόμος περιέχει πολλές θετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δομή, τη διάρθρωση και τη διοίκηση των Πανεπιστημίων, οι οποίες είναι βασισμένες στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Τέτοιες είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων κάθε ιδρύματος ή σχολής μέσω των Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών, η πρόβλεψη για θεσμικά αντίβαρα, η αξιολόγηση, οι προγραμματικές συμφωνίες, η διεθνοποίηση, καθώς και η απλοποίηση της οργάνωσης νέων προγραμμάτων σπουδών. Έχει, όμως, και ρυθμίσεις προβληματικές, όπως η εκλογή και οι αρμοδιότητες των Κοσμητόρων, η σχέση Τμήματος – Σχολής, η λειτουργία Τομέων ή οι ιδιαιτερότητες ορισμένων Σχολών, όπως, ιδίως, των Ιατρικών, που ασφαλώς χρειάζονται διευκρινίσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.

Στη διαδικασία αυτή, αποφασιστικής σημασίας θα είναι η συμβολή του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ιδιαίτερα του αρχικού, αφού, μεταξύ άλλων, θα επιλέξει τα εξωτερικά του μέλη, τους υποψήφιους Πρυτάνεις και τους Κοσμήτορες, θα εισηγηθεί τη συγκρότηση των Σχολών και Τμημάτων και θα εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Θα διαμορφώσει, δηλαδή, τη φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου μας για τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια επιλογής τόσο των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, όσο και των υποψηφίων Πρυτάνεων και Κοσμητόρων, θα πρέπει να είναι διαφανή, αντικειμενικά και απόλυτα ακαδημαϊκά. Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η επιστημονική και η ακαδημαϊκή καταξίωση, η διεθνής αναγνώριση και η διοικητική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το Συμβούλιο του ΑΠΘ, επειδή πιστεύω σε ένα σύγχρονο δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, που θα βασίζεται στην αριστεία, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, καθώς και στη θεσμική αντιρρόπηση των εξουσιών με διασφάλιση ελέγχου και λογοδοσίας. Στόχος μου είναι, εφόσον εκλεγώ, μαζί με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου και σε διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, να προσπαθήσουμε, χωρίς προκαταλήψεις ή δεσμεύσεις, να εφαρμόσουμε τον νέο νόμο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το Πανεπιστήμιό μας. Παράλληλα, να αναζητήσουμε με συναινετικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος, τρόπους να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να επιδιώξουμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, το ΑΠΘ θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και θα συμβάλει αποφασιστικά στην πνευματική και οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας.

Συναδελφικά,

Βασίλης Κ. Ταρλατζής

Το αναλυτικό και το σύντομο βιογραφικό μου καθώς και κείμενα με τις θέσεις μου πάνω στον Νόμο 4009/2011 είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες:
http://www.med.auth.gr/depts/amg/meli_dep.htm
http://newton.ee.auth.gr/eklogesauth2011/
http://diavoulefsi.auth.gr/

Άρθρο Εφημερίδας Μακεδονία

Άρθρο Εφημερίδας Καθημερινή