ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


σαδισμός sadism
σάκκος bag, sac
σακχαρίτης saccharide
σάκχαρο sugar
σακχαρόζη sucrose
σαλικυλικό οξύ salicylic acid
σάλπιγγα salpinx
σαλπιγγίτις salpingitis
σάρκα flesh
σάρκωμα sarcoma
σειρά series
σκολίωση scoliosis
σκώληκας vermis, worm
σκωληκοειδεκτομή appendectomy
σκωληκοειδής απόφυση appendix
σκωληκοειδίτις appendicitis
σμήγμα sebum, smegma
σμηγματογόνος sebaceous
σμύλη scalpel
σοκ shock
σπασμός convulsion, spasm
σπαστικός spastic
σπαστικότητα spasticity
σπείρα coil
σπειροειδής spiral
σπέρμα semen, sperm
σπερματοζωάριο spermatozoon
σπίλος mole, nevus
σπινθηρογράφημα scintigram
σπλάγχνο viscus
σπλήνας spleen
σπόγγος sponge
σπονδυλικός spinal
σπονδυλίτις spondylitis
σπόνδυλος vertebra
σπόρος germ, seed
σταθερά constant
σταθερός constant
στείρος sterile
στειρότητα infertility, sterility
στέλεχος (εγκεφαλικό) brain stem
στέρηση deprivation
στέρνο sternum
στερόλη sterol
στεφανιαίος coronary
στηθάγχη angina
στηθοσκόπιο stethoscope
στίγμα mark, trait
στόμαχος stomach
στραγγουρία strangury
στρες stress
στύση erection
συγγένεια affinity
συγγενής congenital
συγκεντρώνω concentrate
συγκόλληση agglutination
σύγχυση confusion
σύζευξη conjugation
συλλαμβάνω conceive
σύλληψη conception
συμβάν incident
συμβολή junction
συμπεριφορά attitude, behavior
σύμπλεγμα complex
συμπλήρωμα complement
συμπληρωματικός adjuvant
σύμπτωμα symptom
συμφόρηση congestion
σύμφυση adhesion
συναίσθημα affection, emotion
σύναψη synapse, synapsis
σύνδεση association
σύνδεσμος ligament
σύνδρομο syndrome
συνείδηση consience
συνειρμός association
συνένωση fusion
συνέργεια synergy
σύνθεση synthesis
συνουσία coitus, copulation
συνοχή cohesion
συνταγή presciption, formula
συνταγολόγιο formulary
συντελεστής coefficient
σύντηξη fusion
συντηρητικός conservative
συντονισμός coordination
σύριγγα syringe
συριγμός wheeze
συσκευή apparatus, device
σύσπαση contraction
συσσώρευση aggregation
σύστημα system
συστολή contraction, systole
συσχέτιση correlation
σύφιλη syphilis
συχνότητα incidence, frequency
σφαίρα sphere
σφαιρίδιο globule
σφήνα wedge
σφιγκτήρας sphincter
σφράγισμα filling
σφυγμομανόμετρο sphygmomanometer
σφυγμός pulse
σωληνάριο tubule
σωλήνας canal, tube
σώμα body, corpus
σωματίδιο corpuscle, particle
σωματικός physical, somatic
σώφρων sane

 

Επιστροφή