Μητρώα

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής

Τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας καταρτίζονται με ευθύνη της Γραμματείας σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Αφού λάβουν της έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Κοσμητείας της Σχολής, προωθούνται από την Κοσμητεία στη Σύγκλητο του ΑΠΘ για την τελική έγκριση.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εγκρίνει τα μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2ιγ του άρθρου 13 του Ν.4485/17, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα μητρώα αυτά ισχύουν για έξι μήνες μετά το πέρας των οποίων πρέπει να επικαιροποιούνται.

Τα ισχύοντα Μητρώα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 2998/22-07-2019 και έχουν ισχύ έως τις 21/1/2020.

Εγγραφή στο RSS - Μητρώα

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.