Επιτροπή

08. Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των ακαδημαϊκών μονάδων θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189-02.08.2005 τ.Α' που επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας). Σύμφωνα μ' αυτόν η ΟΜΕΑ έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ).

Ακολουθεί παρακάτω η τρέχουσα σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

 

Συντονιστές

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.