Δημοσίευση

Absence of Rhythm Benefit on Speech in Noise Recognition in Children Diagnosed With Auditory Processing Disorder

ΤίτλοςAbsence of Rhythm Benefit on Speech in Noise Recognition in Children Diagnosed With Auditory Processing Disorder
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsSidiras, C., Iliadou V. Vivian, Nimatoudis I., & Bamiou D-E.
JournalFrontiers in Neuroscience
Date PublishedMay-05-2020
URLhttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2020.00418/fullhttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2020.00418/full
DOI10.3389/fnins.2020.00418
Short TitleFront. Neurosci.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.