Δημοσίευση

Accessory extensor digiti minimi muscle simulating a soft tissue mass during surgery: a case report.

ΤίτλοςAccessory extensor digiti minimi muscle simulating a soft tissue mass during surgery: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsNatsis, K., Papathanasiou E., & Anastasopoulos N.
JournalHand Surg
Volume15
Issue3
Pagination235-6
Date Published2010
ISSN1793-6535
Λέξεις κλειδιάAdult, Diagnosis, Differential, Female, Ganglion Cysts, Humans, Muscle, Skeletal, Soft Tissue Neoplasms, Wrist
Abstract

During a wrist ganglion excision originating at the tendon sheath of the extensor carpi ulnaris muscle, a soft tissue mass was observed just radial and distal to the surgical field. Dissection of the mass revealed an accessory extensor digiti minimi muscle belly which joined the radial extensor digiti minimi tendon. The surgical impact is discussed.

DOI10.1142/S0218810410004862
Alternate JournalHand Surg
PubMed ID21089202

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.