Δημοσίευση

Anatomic location and route of extension of the trigeminal nerve schwannomas.

ΤίτλοςAnatomic location and route of extension of the trigeminal nerve schwannomas.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsNatsis, K., & Piagkou M.
JournalJ Neurosci Rural Pract
Volume6
Issue2
Pagination280-1
Date Published2015 Apr-Jun
ISSN0976-3147
DOI10.4103/0976-3147.153241
Alternate JournalJ Neurosci Rural Pract
PubMed ID25883504
PubMed Central IDPMC4387835

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.