Δημοσίευση

An atypical biceps brachii and coracobrachialis muscles associated with multiple neurovascular aberrations: a case report with clinical significance

ΤίτλοςAn atypical biceps brachii and coracobrachialis muscles associated with multiple neurovascular aberrations: a case report with clinical significance
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsPiagkou, M., Totlis T., Anastasopoulos N., Lazaridis N., & Natsis K.
JournalFolia Morphologica
Volume78
Issue2
Pagination444 - 449
Date PublishedApr-05-2021
ISSN0015-5659
URLhttps://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/59166https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/viewFile/59166/45259
DOI10.5603/FM.a2018.0081
Short TitleFolia Morphol

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.