Δημοσίευση

Autophagy and neurodegenerative disorders.

ΤίτλοςAutophagy and neurodegenerative disorders.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsKesidou, E., Lagoudaki R., Touloumi O., Poulatsidou K-N., & Simeonidou C.
JournalNeural Regen Res
Volume8
Issue24
Pagination2275-83
Date Published2013 Aug 25
ISSN1673-5374
Abstract

Accumulation of aberrant proteins and inclusion bodies are hallmarks in most neurodegenerative diseases. Consequently, these aggregates within neurons lead to toxic effects, overproduction of reactive oxygen species and oxidative stress. Autophagy is a significant intracellular mechanism that removes damaged organelles and misfolded proteins in order to maintain cell homeostasis. Excessive or insufficient autophagic activity in neurons leads to altered homeostasis and influences their survival rate, causing neurodegeneration. The review article provides an update of the role of autophagic process in representative chronic and acute neurodegenerative disorders.

DOI10.3969/j.issn.1673-5374.2013.24.007
Alternate JournalNeural Regen Res
PubMed ID25206537
PubMed Central IDPMC4146038

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.