Δημοσίευση

Bilateral Eyelid Ptosis, Attributed to Vincristine, Treated Successfully with Pyridoxine and Thiamine in a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia.

ΤίτλοςBilateral Eyelid Ptosis, Attributed to Vincristine, Treated Successfully with Pyridoxine and Thiamine in a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsHatzipantelis, E., Kyriakidis I., Pavlou E., & Pavlidou E.
JournalToxicol Int
Volume22
Issue1
Pagination162-4
Date Published2015 Jan-Apr
ISSN0971-6580
Abstract

Vincristine-induced neurotoxicity is an adverse effect commonly seen in pediatric patients treated for cancer. We hereby present a case of a 6-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia, who developed bilateral eyelid ptosis 25 days after the last intravenous administration of vincristine (cumulative dose 14.2 mg i.e., 17.75 mg/m(2)). The boy was treated with 5 mg/kg thiamine and with 10 mg/kg pyridoxine. Complete recovery of ptosis was noticed 4 weeks after the initiation of Vitamins B1 and B6 supplementation therapy.

DOI10.4103/0971-6580.172275
Alternate JournalToxicol Int
PubMed ID26862280
PubMed Central IDPMC4721167

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.