Δημοσίευση

Bizarre stromal cells mimicking malignancy in chondro-osseous respiratory epithelial adenomatoid hamartoma.

ΤίτλοςBizarre stromal cells mimicking malignancy in chondro-osseous respiratory epithelial adenomatoid hamartoma.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsChatzopoulos, K., Stavrakas M., Hytiroglou P., & Triaridis S.
JournalPathol Int
Volume67
Issue5
Pagination276-277
Date Published2017 05
ISSN1440-1827
Λέξεις κλειδιάDiagnosis, Differential, Female, Hamartoma, Humans, Middle Aged, Nose Diseases, Nose Neoplasms, Stromal Cells
DOI10.1111/pin.12523
Alternate JournalPathol. Int.
PubMed ID28271590

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.