Δημοσίευση

A Boy with a Congenital Sagittal Fissure of the Glans Penis Representing an Abortive Isolated Urethral Duplication.

ΤίτλοςA Boy with a Congenital Sagittal Fissure of the Glans Penis Representing an Abortive Isolated Urethral Duplication.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsSfoungaris, D., Valioulis I., Mitroudi M., Patoulias I., & Panteli C.
JournalJ Clin Diagn Res
Volume11
Issue9
PaginationPJ01-PJ02
Date Published2017 Sep
ISSN2249-782X
DOI10.7860/JCDR/2017/30269.10665
Alternate JournalJ Clin Diagn Res
PubMed ID29207781
PubMed Central IDPMC5713803

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.