Δημοσίευση

Continuous-variable quantum authentication of physical unclonable keys.

ΤίτλοςContinuous-variable quantum authentication of physical unclonable keys.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsNikolopoulos, G. M., & Diamanti E.
JournalSci Rep
Volume7
Pagination46047
Date Published2017 04 10
ISSN2045-2322
Abstract

We propose a scheme for authentication of physical keys that are materialized by optical multiple-scattering media. The authentication relies on the optical response of the key when probed by randomly selected coherent states of light, and the use of standard wavefront-shaping techniques that direct the scattered photons coherently to a specific target mode at the output. The quadratures of the electromagnetic field of the scattered light at the target mode are analysed using a homodyne detection scheme, and the acceptance or rejection of the key is decided upon the outcomes of the measurements. The proposed scheme can be implemented with current technology and offers collision resistance and robustness against key cloning.

DOI10.1038/srep46047
Alternate JournalSci Rep
PubMed ID28393853
PubMed Central IDPMC5385567

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.