Δημοσίευση

Correction to: 24-Hour Efficacy and Ocular Surface Health with Preservative-Free Tafluprost Alone and in Conjunction with Preservative-Free Dorzolamide/Timolol Fixed Combination in Open-Angle Glaucoma Patients Insufficiently Controlled with Preserved Lata

ΤίτλοςCorrection to: 24-Hour Efficacy and Ocular Surface Health with Preservative-Free Tafluprost Alone and in Conjunction with Preservative-Free Dorzolamide/Timolol Fixed Combination in Open-Angle Glaucoma Patients Insufficiently Controlled with Preserved Lata
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKonstas, A-G., Boboridis K. G., Kapis P., Marinopoulos K., Voudouragkaki I. C., Panayiotou D., Mikropoulos D. G., Pagkalidou E., Haidich A-B., Katsanos A., & Quaranta L.
JournalAdv Ther
Volume37
Issue5
Pagination2572-2573
Date Published2020 05
ISSN1865-8652
Abstract

In the original article, the incorrect Open Access License type has been incuded.

DOI10.1007/s12325-020-01316-y
Alternate JournalAdv Ther
PubMed ID32329012
PubMed Central IDPMC7418520

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.