Δημοσίευση

Correction of severe "pixie ear" deformity after rhytidectomy with modified minimal access cranial suspension lift.

ΤίτλοςCorrection of severe "pixie ear" deformity after rhytidectomy with modified minimal access cranial suspension lift.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsSapountzis, S., Kiranantawat K., Foroglou P., Chantes A., Antoniou A., Dionyssiou D., Pavlidis L., & Demiri E.
JournalArch Plast Surg
Volume40
Issue6
Pagination797-9
Date Published2013 Nov
ISSN2234-6163
DOI10.5999/aps.2013.40.6.797
Alternate JournalArch Plast Surg
PubMed ID24286061
PubMed Central IDPMC3840195

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.