Δημοσίευση

Corrigendum to "Revision of Carpal Tunnel Release due to Palmaris Longus Profundus".

ΤίτλοςCorrigendum to "Revision of Carpal Tunnel Release due to Palmaris Longus Profundus".
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsLyrtzis, C., Natsis K., & Pantazis E.
JournalCase Rep Orthop
Volume2017
Pagination6038347
Date Published2017
ISSN2090-6749
Abstract

[This corrects the article DOI: 10.1155/2015/616051.].

DOI10.1155/2017/6038347
Alternate JournalCase Rep Orthop
PubMed ID29359060
PubMed Central IDPMC5735640

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.