Δημοσίευση

Definition and Management of Segmental Pulmonary Hypertension.

ΤίτλοςDefinition and Management of Segmental Pulmonary Hypertension.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsDimopoulos, K., Diller G-P., Opotowsky A. R., D'Alto M., Gu H., Giannakoulas G., Budts W., Broberg C. S., Veldtman G., Swan L., Beghetti M., & Gatzoulis M. A.
JournalJ Am Heart Assoc
Volume7
Issue14
Date Published2018 07 04
ISSN2047-9980
Λέξεις κλειδιάBosentan, Cardiac Surgical Procedures, Disease Management, Endothelin Receptor Antagonists, Heart Defects, Congenital, Humans, Hypertension, Pulmonary, Vascular Malformations
DOI10.1161/JAHA.118.008587
Alternate JournalJ Am Heart Assoc
PubMed ID29973393
PubMed Central IDPMC6064837

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.