Δημοσίευση

Erosive conjunctival and corneal inflammatory changes in a patient receiving weekly docetaxel for breast cancer.

ΤίτλοςErosive conjunctival and corneal inflammatory changes in a patient receiving weekly docetaxel for breast cancer.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsChalvatzis, N., Manthou M. Eleni, Tzamalis A., Hytiroglou P., & Dimitrakos S.
JournalOcul Immunol Inflamm
Volume22
Issue2
Pagination164-6
Date Published2014 Apr
ISSN1744-5078
Λέξεις κλειδιάAged, Antineoplastic Agents, Breast Neoplasms, Conjunctivitis, Diagnosis, Differential, Drug Administration Schedule, Female, Humans, Keratitis, Taxoids
DOI10.3109/09273948.2013.812221
Alternate JournalOcul. Immunol. Inflamm.
PubMed ID23876214

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.