Δημοσίευση

Evaluation and management of juvenile recurrent parotitis in children from northern Greece.

ΤίτλοςEvaluation and management of juvenile recurrent parotitis in children from northern Greece.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPapadopoulou-Alataki, E., Chatziavramidis A., Vampertzi O., Alataki S., & Konstantinidis I.
JournalHippokratia
Volume19
Issue4
Pagination356-9
Date Published2015 Oct-Dec
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Juvenile Recurrent Parotitis (JRP) is a recurrent parotid inflammation of childhood.  The aim of our study was to investigate the clinical, laboratory and imaging profile of children with JRP as well as to estimate the impact of siadendoscopy as a therapeutic tool in the clinical outcome of JRP.METHODS: Twenty-three children with JRP aged 3.5-16 years, were investigated. Twelve of them underwent sialendoscopy: seven aged <8 years under general and five aged >8 years under local anesthesia.RESULTS: The age at onset ranged from 2-15 years while the number of episodes from 2-8 per year. The autoantibody profile was negative in all patients, suggesting no evidence for autoimmune diseases.  Antibody deficiency was found in two children. The imaging studies reveal an overall parotid swelling and intraparotid lymph nodes while microabscesses were present in 31% of the patients. Twelve patients who underwent sialendoscopy had a significant improvement in their clinical outcome; the mean episodes of JRP before sialendoscopy was 3.9/year and reduced to 0.4 at the post-intervention year.CONCLUSION: Sialendoscopy represents an alternative and promising perspective in the management of JRP. Hippokratia 2015; 19 (4): 356-359.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID27688702
PubMed Central IDPMC5033148

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.