Δημοσίευση

An Exceptional Case of Intraparotid Plexiform Neurofibroma Originating from Autonomic Fibers of the Auriculotemporal Nerve.

ΤίτλοςAn Exceptional Case of Intraparotid Plexiform Neurofibroma Originating from Autonomic Fibers of the Auriculotemporal Nerve.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsBlioskas, S., Sotiriou S., Rizou K., Koletsa T., Karkos P., Kalogera-Fountzila A., & Markou K.
JournalCase Rep Med
Volume2017
Pagination8327215
Date Published2017
ISSN1687-9627
Abstract

Plexiform neurofibromas are benign tumors that tend to occur in patients suffering from neurofibromatosis type 1 (NF-1). This report addresses a rare case where the tumor affected the parotid gland, deriving almost exclusively from the peripheral portion of the facial nerve. A 6-year-old male was referred to us complaining about a gradually enlarging swelling over the right parotid area. Imaging localized the lesion to the superficial lobe of the parotid gland, suggesting a neurofibroma. Cosmetic disfigurement and a functional deficit led us to perform complete surgical resection. Meticulous surgical dissection as well as auriculotemporal nerve origin made complete extirpation possible with almost zero morbidity and ensured alleviation of both aesthetic impairment and pain. This is the first case of an intraparotid PN in a pediatric NF-1 patient, which originated from branches of the auriculotemporal nerve and particularly from fibers of the autonomic nervous system. Radical surgical excision was decided according to established decision-making algorithms.

DOI10.1155/2017/8327215
Alternate JournalCase Rep Med
PubMed ID28634493
PubMed Central IDPMC5467284

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.