Δημοσίευση

Exposure to 3-Nitropropionic Acid Mitochondrial Toxin Induces Tau Pathology in Tangle-Mouse Model and in Wild Type-Mice.

ΤίτλοςExposure to 3-Nitropropionic Acid Mitochondrial Toxin Induces Tau Pathology in Tangle-Mouse Model and in Wild Type-Mice.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsLahiani-Cohen, I., Touloumi O., Lagoudaki R., Grigoriadis N., & Rosenmann H.
JournalFront Cell Dev Biol
Volume7
Pagination321
Date Published2019
ISSN2296-634X
Abstract

Oxidative stress, particularly of mitochondrial origin, plays an important role in the pathogenesis of neurodegenerative disorders, including Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. Controversies regarding the responses of tau phosphorylation state to various stimuli causing oxidative stress have been reported. Here we investigated the effect of 3-nitropropionic acid (3NP), a mitochondrial toxin which induces oxidative stress, on the tangle-pathology in our previously generated double mutant (E257T/P301S, DM) -Tau-tg mice and in WT-mice. We detected an increase in tangle pathology in the hippocampus and cortex of the DM-Tau-tg mice following exposure of the mice to the toxin, as well as generation of tangles in WT-mice. This increase was accompanied with alterations in the level of the glycogen synthase kinase 3β (GSK3β), the kinase which phosphorylates the tau protein, and in the phosphorylation state of this kinase. A response of microglial cells was noticed. These results point to the involvement of mitochondrial dysfunction in the development of the tangle-pathology and may suggest that interfering with mitochondrial dysfunction may have an anti-tangle therapeutic potential.

DOI10.3389/fcell.2019.00321
Alternate JournalFront Cell Dev Biol
PubMed ID32010684
PubMed Central IDPMC6971403

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.