Δημοσίευση

Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on psychiatric emergencies in northern Greece: Preliminary study on a sample of the Greek population.

ΤίτλοςImpact of the SARS-CoV-2 pandemic on psychiatric emergencies in northern Greece: Preliminary study on a sample of the Greek population.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKarakasi, M-V., Zaoutsou A., Theofilidis A., Ierodiakonou-Benou I., Nasika Z., & Nimatoudis I.
JournalPsychiatry Clin Neurosci
Volume74
Issue11
Pagination613-615
Date Published2020 11
ISSN1440-1819
DOI10.1111/pcn.13136
Alternate JournalPsychiatry Clin Neurosci
PubMed ID32827321
PubMed Central IDPMC7461518

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.