Δημοσίευση

Metabolic syndrome components including high abdominal obesity and sarcopenia in patients with inflammatory bowel disease.

ΤίτλοςMetabolic syndrome components including high abdominal obesity and sarcopenia in patients with inflammatory bowel disease.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsKountouras, J., Doulberis M., Polyzos S. A., & Katsinelos P.
JournalAnn Gastroenterol
Volume32
Issue2
Pagination214
Date Published2019 Mar-Apr
ISSN1108-7471
DOI10.20524/aog.2019.0349
Alternate JournalAnn Gastroenterol
PubMed ID30872916
PubMed Central IDPMC6394267

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.