Δημοσίευση

Mucosal Schwann cell hamartoma can occur in the stomach and must be distinguished from other spindle cell lesions.

ΤίτλοςMucosal Schwann cell hamartoma can occur in the stomach and must be distinguished from other spindle cell lesions.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsHytiroglou, P., Petrakis G., & Tsimoyiannis E. C.
JournalPathol Int
Volume66
Issue4
Pagination242-3
Date Published2016 Apr
ISSN1440-1827
Λέξεις κλειδιάBiopsy, Diagnosis, Differential, Female, Hamartoma, Humans, Middle Aged, Mucous Membrane, Schwann Cells, Stomach, Stomach Neoplasms
DOI10.1111/pin.12376
Alternate JournalPathol. Int.
PubMed ID26778643

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.