Δημοσίευση

Multiple endocrine disorders associated with adrenomyeloneuropathy and a novel mutation of the ABCD1 gene.

ΤίτλοςMultiple endocrine disorders associated with adrenomyeloneuropathy and a novel mutation of the ABCD1 gene.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsTriantafyllou, P., Economou M., Vlachaki E., Aggelaki M., Athanassiou-Mataxa M., Michelakaki E., & Zafeiriou D. I.
JournalPediatr Neurol
Volume50
Issue6
Pagination622-4
Date Published2014 Jun
ISSN1873-5150
Λέξεις κλειδιάAdrenoleukodystrophy, ATP-Binding Cassette Transporters, Endocrine System Diseases, Growth Hormone, Humans, Hypothyroidism, Male, Phenotype, Young Adult
Abstract

INTRODUCTION: X-linked adrenomyeloneuropathy (X-AMN) is a genetic disorder that primarily affects the adrenal cortex and the nervous system. The disease shows a wide range of phenotypic expression, age of onset, and rate of progression.PATIENT DESCRIPTION: We present a thalassemic 23-year-old man with X-AMN and multiple endocrine disorders. At age 2 years, he was diagnosed with thalassaemia intermedia, and he was receiving occasional blood transfusions and maintaining an adequate hemoglobin level without signs of extramedullar hematopoiesis or hemosiderosis. During adolescence, he was diagnosed with growth hormone deficiency, primary hypothyroidism, and primary adrenal insufficiency. In his early 20s he demonstrated progressive tetraparesis, and the diagnosis of X-AMN was confirmed by DNA analysis of the ABCD1 gene.CONCLUSION: This patient expands the phenotype X-AMN by adding growth hormone deficiency and hypothyroidism.

DOI10.1016/j.pediatrneurol.2014.01.027
Alternate JournalPediatr. Neurol.
PubMed ID24685009

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.