Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Δερματοσκόπηση"

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» γίνονται δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 1, άρθ. 43, του ν. 4485/2017). Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους/ες και ειδικευμένους/ες ιατρούς Δερματολογίας, καθώς και σε ιατρούς εν αναμονή της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Δερματοσκόπησης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις δερματοσκοπικές δομές και πρότυπα, να αξιολογούν ορθά τη σημασία τους και να χρησιμοποιούν επωφελώς τη δερματοσκόπηση στην κλινική πράξη.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.