Δημοσίευση

Potential impact of Helicobacter pylori-related Galectin-3 on chronic kidney, cardiovascular and brain disorders in decompensated cirrhosis.

ΤίτλοςPotential impact of Helicobacter pylori-related Galectin-3 on chronic kidney, cardiovascular and brain disorders in decompensated cirrhosis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsBoziki, M., Grigoriadis N., Doulberis M., Papaefthymiou A., Polyzos S. A., & Kountouras J.
JournalDig Liver Dis
Volume52
Issue1
Pagination121-123
Date Published2020 01
ISSN1878-3562
Λέξεις κλειδιάBrain Diseases, Galectin 3, Glomerular Filtration Rate, Helicobacter Infections, Helicobacter pylori, Humans, Liver Cirrhosis
DOI10.1016/j.dld.2019.09.001
Alternate JournalDig Liver Dis
PubMed ID31629704

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.