Δημοσίευση

Potential impact of Helicobacter pylori-related metabolic syndrome and Galectin-3 on liver, chronic kidney and brain disorders.

ΤίτλοςPotential impact of Helicobacter pylori-related metabolic syndrome and Galectin-3 on liver, chronic kidney and brain disorders.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AuthorsBoziki, M., Polyzos S. A., Papaefthymiou A., Doulberis M., Bakirtzis C., Sintila S-A., Touloumtzi M., Grigoriadis N., & Kountouras J.
JournalMetabolism
Pagination154736
Date Published2021 Feb 23
ISSN1532-8600
DOI10.1016/j.metabol.2021.154736
Alternate JournalMetabolism
PubMed ID33636167

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.