Δημοσίευση

Prediction of preterm birth in twins.

ΤίτλοςPrediction of preterm birth in twins.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMakrydimas, G., & Sotiriadis A.
JournalBest Pract Res Clin Obstet Gynaecol
Volume28
Issue2
Pagination265-72
Date Published2014 Feb
ISSN1532-1932
Λέξεις κλειδιάAdult, Biomarkers, Cervix Uteri, Female, Fibronectins, Humans, Infant, Newborn, Predictive Value of Tests, Pregnancy, Pregnancy, Twin, Premature Birth, Risk Factors, Sensitivity and Specificity, Twins, Ultrasonography, Prenatal
Abstract

About 13% of twins are born before 34 weeks and 7% before 32 weeks. The prediction of preterm birth in twins is based on the same tests as in singleton pregnancies. In twin pregnancies, the cut-off for short cervix at the second trimester scan is less than 25 mm (compared with 15 mm in singletons); length less than 20 mm is associated with 42% risk for birth before 32 weeks and cervical length less than 25 mm is associated with 28% risk for birth before 28 weeks. The measurement of cervical length in pregnancies with symptoms of preterm labour may have limited accuracy in predicting preterm birth. In asymptomatic women, a positive fetal fibronectin test seems to be associated with 35% risk for birth before 32 weeks and 40% risk for birth less than 34 weeks, whereas a negative test decreases the risk to 6% and 17%, respectively. The differences in the predictive value of tests between twins and singletons reflect the diverse pathophysiology of preterm birth between the two groups.

DOI10.1016/j.bpobgyn.2013.11.007
Alternate JournalBest Pract Res Clin Obstet Gynaecol
PubMed ID24360590

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.