Δημοσίευση

Psychological Aspects of Androgen Insensitivity Syndrome: Two Cases Illustrating Therapeutical Challenges.

ΤίτλοςPsychological Aspects of Androgen Insensitivity Syndrome: Two Cases Illustrating Therapeutical Challenges.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsPritsini, F., Kanakis G. A., Kyrgios I., Kotanidou E. P., Litou E., Mouzaki K., Kleisarchaki A., Goulis D. G., & Galli-Tsinopoulou A.
JournalCase Rep Endocrinol
Volume2017
Pagination8313162
Date Published2017
ISSN2090-6501
Abstract

Androgen Insensitivity Syndrome (AIS) and its heterogeneous phenotypes comprise the pieces of a challenging clinical problem. The lack of standardized guidelines results in controversies regarding the proper diagnostic and therapeutic approach, including the time and type of intervention. Due to its variable phenotype, AIS is not diagnosed at the proper age that would allow optimal psychological and medical support to the patient. Therapeutic approaches are not established, mainly due to the rarity of the disease. In addition, various social and ethical consequences may emerge. The aim of this double case report is to outline the difficulties that may rise during diagnostic, therapeutic, and psychological approach of AIS, especially concerning the handling of the relatives' reaction.

DOI10.1155/2017/8313162
Alternate JournalCase Rep Endocrinol
PubMed ID28386489
PubMed Central IDPMC5366217

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.