Δημοσίευση

Psychotic episode associated with sertraline and drug-related delirium: a case report.

ΤίτλοςPsychotic episode associated with sertraline and drug-related delirium: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKaprinis, S., Parlapani E., Raikos N., Goulas A., & Karpouza V.
JournalJ Clin Psychopharmacol
Volume34
Issue4
Pagination527-9
Date Published2014 Aug
ISSN1533-712X
Λέξεις κλειδιάAdult, Antidepressive Agents, Antipsychotic Agents, Delirium, Humans, Male, Psychoses, Substance-Induced, Sertraline
DOI10.1097/JCP.0000000000000117
Alternate JournalJ Clin Psychopharmacol
PubMed ID24875074

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.