Δημοσίευση

Pulmonary hypertension.

ΤίτλοςPulmonary hypertension.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsBasyigit, I., Okumus G., Erzurum S., Asosingh K., & Papakosta D.
JournalPulm Med
Volume2012
Pagination893157
Date Published2012
ISSN2090-1844
DOI10.1155/2012/893157
Alternate JournalPulm Med
PubMed ID23213519
PubMed Central IDPMC3503436
Grant ListR37 HL060917 / HL / NHLBI NIH HHS / United States
U10 HL109250 / HL / NHLBI NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.