Δημοσίευση

Repair of Temporal Bone Encephalocele following Canal Wall Down Mastoidectomy.

ΤίτλοςRepair of Temporal Bone Encephalocele following Canal Wall Down Mastoidectomy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsBlioskas, S., Magras I., Polyzoidis S., Kouskouras K., Psillas G., Dova S., & Markou K.
JournalCase Rep Otolaryngol
Volume2014
Pagination271824
Date Published2014
ISSN2090-6765
Abstract

We report a rare case of a temporal bone encephalocele after a canal wall down mastoidectomy performed to treat chronic otitis media with cholesteatoma. The patient was treated successfully via an intracranial approach. An enhanced layer-by-layer repair of the encephalocele and skull base deficit was achieved from intradurally to extradurally, using temporalis fascia, nasal septum cartilage, and artificial dural graft. After a 22-month follow-up period the patient remains symptom free and no recurrence is noted.

DOI10.1155/2014/271824
Alternate JournalCase Rep Otolaryngol
PubMed ID25328738
PubMed Central IDPMC4189909

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.