Δημοσίευση

The significance of paired biopsies in estimating disease progression in patients with nonalcoholic steatohepatitis.

ΤίτλοςThe significance of paired biopsies in estimating disease progression in patients with nonalcoholic steatohepatitis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsSinakos, E., Hytiroglou P., Stachteas P., Liava C., & Akriviadis E.
JournalEur J Gastroenterol Hepatol
Volume31
Issue7
Pagination897-898
Date Published2019 07
ISSN1473-5687
Λέξεις κλειδιάBiopsy, Disease Progression, Humans, Liver, Longitudinal Studies, Non-alcoholic Fatty Liver Disease
DOI10.1097/MEG.0000000000001412
Alternate JournalEur J Gastroenterol Hepatol
PubMed ID31149958

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.