Δημοσίευση

The Spectrum of Niemann-Pick Type C Disease in Greece.

ΤίτλοςThe Spectrum of Niemann-Pick Type C Disease in Greece.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMavridou, I., Dimitriou E., Vanier M. T., Vilageliu L., Grinberg D., Latour P., Xaidara A., Lycopoulou L., Bostantjopoulou S., Zafeiriou D., & Michelakakis H.
PubMed ID28105569
PubMed Central IDPMC5680277

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.