Δημοσίευση

Stoma prolapse handmade repair under local anesthesia with variation of Altemeier method in severe patients: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςStoma prolapse handmade repair under local anesthesia with variation of Altemeier method in severe patients: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsPapadopoulos, V., Bangeas P., Xanthopoulou K., Paramythiotis D., & Michalopoulos A.
JournalJ Surg Case Rep
Volume2017
Issue2
Paginationrjx027
Date Published2017 Feb
ISSN2042-8812
Abstract

Stoma prolapse represents one of the most common late complications, occurring in 1-16%. Final rate depends on systematic follow up of the patient and the primary technique. A 49-year-old male patient presented in the Emergency Department, complaining about stoma prolapse, pain and stoma care difficulties. On admission, his colostomy protruded ~20 cm from the skin. The symptoms were local pain and psychological stress. The prolapse was repaired successfully with a simple revision procedure under local anesthesia, by resecting the prolapsed part of the bowel and reconstruction of stoma. Prolapsed part of the colon is removed and the remaining end of the colon is fixated to the abdominal wall. Colorectal surgeons must familiarize with management of stoma complications. Stoma revision under local anesthesia is an alternative and safe method.

DOI10.1093/jscr/rjx027
Alternate JournalJ Surg Case Rep
PubMed ID28458834
PubMed Central IDPMC5400450

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.