Δημοσίευση

Successful endoscopic submucosal dissection of early gastric cancer and rectal lateral spreading tumor in a Greek hospital.

ΤίτλοςSuccessful endoscopic submucosal dissection of early gastric cancer and rectal lateral spreading tumor in a Greek hospital.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsEleftheriadis, N., Protopapas A., Hytiroglou P., & Hatzitolios A.
JournalAnn Gastroenterol
Volume27
Issue2
Pagination185
Date Published2014
ISSN1108-7471
Alternate JournalAnn Gastroenterol
PubMed ID24733497
PubMed Central IDPMC3982642

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.