Δημοσίευση

Synchronous BALT Lymphoma and Squamous Cell Carcinoma of the Lung: Coincidence or Linkage?

ΤίτλοςSynchronous BALT Lymphoma and Squamous Cell Carcinoma of the Lung: Coincidence or Linkage?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsOikonomou, A., Astrinakis E., Kotsianidis I., Kaloutsi V., Didilis V., Tsatalas K., & Prassopoulos P.
JournalCase Rep Oncol Med
Volume2013
Pagination420393
Date Published2013
ISSN2090-6706
Abstract

A 72-year-old man presented with weight loss, fever, and malaise. Chest radiograph and CT revealed two large ill-defined masses in middle and left lower lobes. CT-guided biopsy of left lower lobe mass disclosed bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) lymphoma. Middle lobe mass was considered second deposit in contralateral lung. The patient received chemotherapy for BALT. Followup CT disclosed regression of left lower lobe mass and stability of middle-lobe mass and of right paratracheal lymph nodes. CT-guided biopsy of middle-lobe mass revealed squamous cell lung carcinoma. Surgical biopsy of right paratracheal lymph nodes revealed malignancy. Disease was staged T3, N2, and M0. Combined chemotherapy for lung cancer and BALT lymphoma was initiated.

DOI10.1155/2013/420393
Alternate JournalCase Rep Oncol Med
PubMed ID23533872
PubMed Central IDPMC3600273

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.