Η Ίδρυση Του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

Η Ίδρυση Του Τομέα Βιολογικών Επιστημών Και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.)

Στις 16 Ιουλίου 1982 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 87 ο νόμος 1268 «περί δομής και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, η ιδρυθείσα το 1942 Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επανασυστάθηκε ως Τμήμα και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. μαζί με τα Τμήματα της Οδοντιατρικής και της Φαρμακευτικής.

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1983, αποφασίστηκε η σύσταση επτά (7) Τομέων. Εξ’ αυτών οι δύο αναφερόμενοι στη συνέχεια αποτελούν τους προδρόμους του συσταθέντος μετέπειτα Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.):

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ: Κάλυπτε τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιοχημείας και Μικροβιολογίας και περιελάμβανε τα εξής Εργαστήρια:

 1. Γενικής Βιολογίας
 2. Γενικής Βιολογίας (έκτακτος αυτοτελής Έδρα)
 3. Φυσιολογίας
 4. Πειραματικής Φυσιολογίας (έκτακτος αυτοτελής Έδρα)
 5. Νευροφυσιολογίας
 6. Πειραματικής Φαρμακολογίας
 7. Πειραματικής Φαρμακολογίας (έκτακτος αυτοτελής Έδρα)
 8.  Μικροβιολογίας
 9. Βιολογικής Χημείας

Τα μέλη του Δ.Ε.Π. και οι λοιποί συνεργάτες, που εντάχθηκαν στον Τομέα, ήταν επτά (7) Καθηγητές, οκτώ (8) Επίκουροι Καθηγητές, είκοσι έξι (26) Λέκτορες, δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες και δεκαεννέα (19) Επιστημονικοί Συνεργάτες.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Κάλυπτε τα γνωστικά αντικείμενα της Υγιεινής, της Ψυχιατρικής και της Ιστορίας της Ιατρικής και περιλάμβανε τα εξής Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσείο:

 1. Υγιεινής
 2. Μουσείο Υγιεινής
 3. Ψυχιατρική Κλινική Εκπαιδευτικού Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
 4. Εργαστήριο Ψυχιατρικής Εκπαιδευτικού Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
 5. Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός
 6. Ιστορία της Ιατρικής

Τα μέλη του Δ.Ε.Π. και οι λοιποί συνεργάτες, που εντάχθηκαν στον Τομέα, ήταν ένας (1) Καθηγητής, τέσσερις (4) Επίκουροι Καθηγητές, επτά (7) Λέκτορες, ένας (1) Ειδικός Επιστήμονας και δώδεκα (12) Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες.

Στα μέσα του έτους 1983 πραγματοποιήθηκε η εκλογή των Διευθυντών των επτά (7) Τομέων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Στον Λειτουργικό-Κλινικο-εργαστηριακό Τομέα εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Αντώνιος Τρακατέλλης και στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου.

Μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που αφορούσε στη σύσταση επτά (7) Τομέων στο Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., συνήλθε στις 22 Σεπτεμβρίου 1987 Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφάσισε τη σύσταση εννέα (9) Τομέων.

Ένας εκ των Τομέων, που αποφασίστηκε να συσταθούν, ήταν ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, στον οποίο εντάχθηκαν τα εξής επτά (7) Εργαστήρια:

 1. Γενικής Βιολογίας
 2. Γενικής Βιολογίας (πρώην έκτακτος αυτοτελής Έδρα)
 3. Βιολογικής Χημείας
 4. Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
 5. Μικροβιολογίας
 6. Μικροβιολογίας Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»
 7. Υγιεινής

Τα μέλη του Δ.Ε.Π. και οι λοιποί συνεργάτες, που εντάχθηκαν το 1987 στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. ήταν πέντε (5) Καθηγητές, πέντε (5) Αναπληρωτές Καθηγητές, είκοσι τρεις (23) Επίκουροι Καθηγητές, επτά (7) Λέκτορες, ένας (1) βοηθός, τρεις (3) Επιστημονικοί Συνεργάτες και είκοσι τρία (23) μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.), από την ημερομηνία σύστασής του το 1987 μέχρι σήμερα, λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με συνέπεια, συνεισφέροντας στο οργανωτικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Στο διάστημα αυτό εντάχθηκαν στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. το Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, που ιδρύθηκε το 2001 και το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, που ιδρύθηκε το 2015, ενώ το 2017 τα Εργαστήρια Γενικής Βιολογίας και το ομώνυμο της εκτάκτου αυτοτελούς Έδρας μετονομάστηκαν, αντίστοιχα, σε Α΄ και Β΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής.

 

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.