Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Β.Ε.Π.Ι.)
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 1

Σύσταση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

Ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) συστάθηκε το 1987.

Η σύσταση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 1268/1982 «περί δομών και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» ύστερα από γνώμη, που διατύπωσε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 2

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα πεδία της ιατρικής επιστήμης. Ειδικότερα ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής Βιολογίας, Γενετικής, Βιολογικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρικής Στατιστικής, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

2. Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν θεματικά και αριθμητικά με αποφάσεις των Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής και της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

 

Άρθρο 3

Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. είναι ενταγμένα τα παρακάτω αναφερόμενα Εργαστήρια, η λειτουργία των οποίων διέπεται από εσωτερικό κανονισμό:

α) Α΄ Ιατρικής Βιολογίας - Γενετικής

β) Β΄ Ιατρικής Βιολογίας - Γενετικής (της πρώην εκτάκτου αυτοτελούς έδρας)

γ) Βιολογικής Χημείας

δ) Βιοχημείας Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

ε) Α’ Μικροβιολογίας

στ) Β’ Μικροβιολογίας

ζ) Μικροβιολογίας Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

η) Υγιεινής

θ) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας

2. Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατή η κατάργηση, η συγχώνευση και η μετονομασία των υφιστάμενων Εργαστηρίων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., όπως επίσης και η ίδρυση νέων.

3. Σε περίπτωση κατάργησης ενός Εργαστηρίου, τα όργανα βιοϊατρικής τεχνολογίας και ο εν γένει εξοπλισμός του κατανέμονται σε άλλα Εργαστήρια ή Κλινικές με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

4. Τα Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής Οργανισμούς στο πλαίσιο κανόνων, που προβλέπει σχετικό Π.Δ.

 

Άρθρο 4

Προσωπικό των Εργαστηρίων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Τα Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. στελεχώνονται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και από διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έχουν τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ανήκουν το πολύ σε έναν ακόμα Τομέα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.. Η τυχόν παράλληλη συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Ε.Π. σε δεύτερο Τομέα περιορίζεται μόνο σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. μπορεί ένα μέλος του Δ.Ε.Π. του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. να αλλάξει Τομέα.

3. Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Το έργο αυτό συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.
Στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π., που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή την καταληκτική βαθμίδα του κλάδου, μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο υπό την εποπτεία μελών του Δ.Ε.Π. των Εργαστηρίων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.. Τους παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα συμμετοχής στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

4. Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες στα Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. συνεισφέροντας στην αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

5. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, που στελεχώνουν Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., υποστηρίζουν το διοικητικό και οργανωτικό έργο τους, παρέχοντας υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.
(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ)

 

Άρθρο 1

Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. απαρτίζεται από:

α) Το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα

β) Εκπροσώπους μελών του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται, κατ΄ έτος, από τα συλλογικά όργανα που τους εκπροσωπούν.

γ) Εκπροσώπους των φοιτητών, που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. με ευθύνη του συλλογικού Οργάνου, που τους εκπροσωπεί. Συμμετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι φοιτητών, εφόσον ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει το 30% του αριθμού των μελών του Δ.Ε.Π. του Τομέα, άλλως μειώνεται αναλόγως, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει μικρότερος των δύο (2).

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών, που τοποθετείται με ευθύνη του συλλογικού Οργάνου που τον εκπροσωπεί.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. είναι οι εξής:

α) Συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

β) Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα και τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

γ) Αναθέτει καθήκοντα Διευθυντού σε Εργαστήρια του Τομέα.

δ) Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

ε) Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

στ) Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα σε διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

ζ) Εγκρίνει και διαβιβάζει αρμοδίως Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Τομέα και των Εργαστηρίων που τον συγκροτούν.

η) Αξιολογεί, εγκρίνει και διαβιβάζει αρμοδίως θέματα που άπτονται των διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονούνται σε Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Επίσης, διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των προφορικών δοκιμασιών των συγκεκριμένων διδακτορικών διατριβών

θ) Αξιολογεί, εγκρίνει και διαβιβάζει αρμοδίως αιτήσεις μελών του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. για χορήγηση αδειών

ι) Αξιολογεί, εγκρίνει και διαβιβάζει αρμοδίως αιτήσεις έναρξης, ανανέωσης και λήξης άμισθων επιστημονικά συνεργασιών με Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

ια) Αξιολογεί σχετικές εισηγήσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, αποφασίζει και προτείνει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ. σε διατελέσαντες Καθηγητές του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

ιβ) Αξιολογεί σχετικές εισηγήσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα, αποφασίζει και προτείνει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. την απονομή των τίτλων του Επιτίμου Διδάκτορος και του Επιτίμου Καθηγητή σε διαπρεπείς επιστήμονες και προσωπικότητες.

ιγ) Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από το νόμο ή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

Άρθρο 2

Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. εκλέγεται, με θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, μέλος του Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου του Τομέα, που κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

2. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. είναι οι εξής:

α) Μετέχει, ex officio, στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και των Υποτομέων του, εφόσον έχουν σχηματιστεί.

γ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και εφόσον έχουν σχηματιστεί Υποτομείς, τις ημερήσιες διατάξεις των συνελεύσεών τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επικεφαλής των Υποτομέων, Αναπληρωτές Διευθυντές.

δ) Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., εφόσον κωλύεται.

ε) Προεδρεύει των εργασιών των συνελεύσεων των Υποτομέων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και αναπληρώνεται από τους αντίστοιχους Αναπληρωτές Διευθυντές τους, εφόσον κωλύεται.

στ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Τομέα και των συνελεύσεων των Υποτομέων

ζ) Επιλαμβάνεται, εν γένει, με οτιδήποτε αφορά στη λειτουργία του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών, των στόχων και εν γένει του έργου του.

 

Άρθρο 3

Υποτομείς του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τον σχηματισμό Υποτομέων, οι οποίοι πλαισιώνονται από μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα με ομοειδή ή συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τον σχηματισμό Υποτομέων στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι., είναι οι εξής:

α) Ο αριθμός των μελών του Δ.Ε.Π., που είναι ενταγμένος στον Τομέα, υπερβαίνει τους τριάντα (30).

β) Οι ενταγμένοι σε κάθε Υποτομέα Καθηγητές πρώτης βαθμίδας είναι τουλάχιστον δύο (2).

γ) Δεν ανακύπτουν, σε περίπτωση σχηματισμού Υποτομέων, ευρύτερα λειτουργικά ζητήματα.

3. Οι αρμοδιότητες των συνελεύσεων των Υποτομέων αφορούν στην εξέταση όλων των ζητημάτων, που επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., εκτός της εκλογής του Διευθυντή του Τομέα και της κατανομής των πιστώσεων, που παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά της.

4. Σε κάθε Υποτομέα εκλέγεται, από τα μέλη που τον πλαισιώνουν, ένας (1) Αναπληρωτής Διευθυντής, που είναι μέλος του Δ.Ε.Π. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή του Τομέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

5. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών του Ε.ΔΙ.Π. κατανέμονται στους Υποτομείς, ενώ ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και στους Υποτομείς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 1

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. συγκαλείται τακτικώς, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και εκτάκτως εφόσον προκύψουν θέματα ή εφόσον ζητηθεί ενυπογράφως για συγκεκριμένο θέμα από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της. Η συγκεκριμένη αίτηση θεωρείται ότι αποσύρεται, εάν κατά τη συζήτηση του θέματος δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που υπέγραψαν.

2. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό αποστέλλεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δύο (2), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στους εκπροσώπους των φοιτητών μέσω του Προεδρείου του «Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.». Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φοιτητικός Σύλλογος δεν έχει, ακόμα, συγκροτηθεί σε σώμα, η πρόσκληση παραδίδεται στον οριζόμενο εκπρόσωπο του Συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και αναρτάται σε πινακίδα ανακοινώσεων έξωθεν του χώρου, όπου πραγματοποιείται συνήθως, η συνεδρίαση.

Σε κατεπείγουσα περίπτωση, η πρόσκληση αρκεί να αποστέλλεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. την προηγούμενη ημέρα εκείνης που ορίστηκε για τη συνεδρίαση. Σε παρόμοια περίπτωση, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμα και με τηλεφωνική ειδοποίηση από τη Γραμματεία του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Η συγκεκριμένη διαδικασία, απαραίτητα, πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση της Γραμματείας του Τομέα σε ειδικό βιβλίο.

 

Άρθρο 2

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη της συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση που η προγραμματισθείσα συνεδρίαση ματαιώνεται λόγω έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. συνέρχεται εκ νέου το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Τομέα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τότε, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη της και αν είναι παρόντα.

 

Άρθρο 3

Διεξαγωγή συζητήσεων στη Γενική Συνέλευση

1. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτή. Με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών η σειρά συζήτησης των θεμάτων μπορεί να τροποποιηθεί. Θέματα με επείγοντα χαρακτήρα μπορεί να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

2. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. ή μέλος της συνέλευσης, που έχει οριστεί από αυτόν ως Εισηγητής για συγκεκριμένο θέμα. Ο Διευθυντής του Τομέα έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί στη συνεδρίαση, για παροχή διευκρινίσεων ή παρατηρήσεων επί ειδικών θεμάτων, οποιοδήποτε μέλος, της ακαδημαϊκής κοινότητας κρίνει σκόπιμο, το οποίο αποχωρεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παρέμβασή του.

3. Η συζήτηση των θεμάτων είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ο εύλογος χρόνος της ομιλίας του κάθε μέλους, καθώς και ο συνολικός χρόνος της συνεδρίασης, καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

4. Με πρόταση του Διευθυντή και με τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. μπορεί να ανατίθεται η εξέταση ειδικών θεμάτων σε Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Τομέα, η οποία υποβάλλει τις εισηγήσεις της στη συνέλευση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

5. Ο Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση για σύντομο διάλειμμα. Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Γενικής Συνέλευσης, η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για μεγαλύτερο διάστημα, συνεχιζόμενη, όμως, την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

 

Άρθρο 4

Λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση

1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

2. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

3. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται, εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των παρόντων. Σε ονομαστική ψηφοφορία ακολουθείται η αλφαβητική σειρά με κλήρωση του γράμματος έναρξης.

4. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις, που αυτό προβλέπεται από το νόμο.

5. Λευκές ψήφοι και αποχές δεν προσμετρώνται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι συγκεκριμένες ψήφοι δεν συγκαταλέγονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς όμως αυτό να έχει επίπτωση στην απαρτία.

6. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες από δύο προτάσεις, δίχως κάποια εξ αυτών να τύχει της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες σε ψήφους προτάσεις.

7. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για θέματα τρέχοντα και συνήθη, ο Διευθυντής του Τομέα μπορεί να προκαλέσει απόφαση της συνέλευσης με αποστολή προς τα μέλη σχετικής πράξης προς υπογραφή. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται, εφόσον οι καταφατικές απαντήσεις συγκεντρώνουν τη νόμιμη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.. Ειδάλλως, το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση. Η απόφαση αναγράφεται στα Πρακτικά ως ιδιαίτερη συνεδρίαση.

8. οι αποφάσεις του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., εφόσον αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της.

 

Άρθρο 5

Τήρηση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

1. Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. τηρούνται από μέλος του Διοικητικού Προσωπικού ή του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, άλλως από μέλος Δ.Ε.Π. που ορίζει η συνέλευση.

2. Στα Πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά ή αυτολεξεί αν συντρέχει λόγος, οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και αποδίδονται με ακρίβεια οι αποφάσεις. Καταχωρείται, επίσης, και η γνώμη της μειοψηφίας.

3. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Διευθυντή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και τον γραμματέα που τα συνέταξε και επικυρώνονται σε προσεχή συνεδρίαση από τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις που λήφθησαν εκτελούνται και πριν από την επικύρωση των πρακτικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

 

Ι. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 1

Προκήρυξη εκλογής - Υποψηφιότητες

1. Ο απερχόμενος Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., καλεί σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της συνέλευσης του Τομέα με θέμα την εκλογή νέου Διευθυντή.

2. Αφού διαπιστωθεί απαρτία της συνέλευσης υποβάλλονται οι υποψηφιότητες.

3. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα μέλη της συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., που κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος εκείνος, που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

4. Τις υποψηφιότητες ανακοινώνει στο σώμα ο απερχόμενος Διευθυντής του Τομέα, ο οποίος, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόθεση, δίδει το λόγο στους υποψηφίους προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

 

Άρθρο 2

Εκλογή και αρμοδιότητες Εφορευτικής Επιτροπής

1. Τα μέλη της συνέλευσης εκλέγουν τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει το έχων την υψηλότερη βαθμίδα μέλος, του Δ.Ε.Π. ή μεταξύ μελών του Δ.Ε.Π. της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο στην υπηρεσία.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή προετοιμάζει τα ψηφοδέλτια, φροντίζει για την ύπαρξη φακέλων φερόντων σε εμφανές σημείο τη σφραγίδα του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., για την ύπαρξη κάλπης και τη δημιουργία ιδιαίτερου χώρου για τη σημείωση των ψηφοδελτίων. Επιβλέπει, επίσης, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καταμετρά τις ψήφους, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, δέχεται και αποφαίνεται επί ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό της εκλογής.

 

Άρθρο 3

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας

1. Η ψηφοφορία αρχίζει με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και ολοκληρώνεται με την προσέλευση στην κάλπη του τελευταίου εκ των παρισταμένων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αναγνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητας των εκλογέων και επαληθεύουν την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Στη συνέχεια διαγράφουν το οικείο όνομα στον εκλογικό κατάλογο και αναγράφουν τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού των εκλογέων. Ακολούθως, οι εκλογείς υπογράφουν παραπλεύρως από το όνομά τους, σε αντίγραφο του εκλογικού καταλόγου.

3. Σε κάθε εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει φάκελο, ο οποίος φέρει σφραγίδα του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

4. Ο Εκλογέας αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, σημειώνει το όνομα της επιλογής του με σταύρωση, ή άλλο σημείο που έχει προαποφασιστεί, κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και ακολούθως, τον ρίχνει ιδιοχείρως στην κάλπη.

 

Άρθρο 4

Διαλογή Ψήφων

1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, δια του Προέδρου της, κηρύσσει τη διαδικασία περαιωμένη και αρχίζει την καταμέτρηση των ψήφων.

2. Μετά το άνοιγμα της κάλπης από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής αριθμούνται οι φάκελοι και αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια αριθμούνται τα ψηφοδέλτια, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν περιέχονται σε φάκελο που φέρει στίγματα, σημεία ή λέξεις, εφόσον αυτά κριθούν ως διακριτικά γνωρίσματα, που προφανώς παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

β) Όταν τα ψηφοδέλτια είναι διαφορετικά από εκείνα, με τα οποία η Εφορευτική Επιτροπή εφοδίασε τους εκλογείς.

γ) Όταν υπάρχει αλλοίωση στη μορφή ή στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων ή έχουν σημειωθεί λέξεις, υπογραμμίσεις, στίγματα και εν γένει σημεία, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, ως διακριτικά γνωρίσματα.

δ) Όταν βρεθούν στον ίδιο φάκελο περισσότερα ψηφοδέλτια, λευκά, έγκυρα ή μη, της ίδιας ή άλλης υποψηφιότητας

4. Εκλέγεται ο υποψήφιος, που συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Διαφορετικά, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και εκλέγεται, όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

5. Σε περίπτωση μοναδικής υποψηφιότητας είναι απαραίτητο, για την εκλογή του Διευθυντή του Τομέα, η συγκέντρωση του ενός τρίτου (1/3), τουλάχιστον, των ψήφων του εκλεκτορικού σώματος.

Εάν η ψηφοφορία αποβεί άγονη, η διαδικασία συνεχίζεται, επαναλαμβανόμενη εξ αρχής.

 

Άρθρο 5

Τήρηση και παράδοση των Πρακτικών της Ψηφοφορίας

1. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό της ψηφοφορίας, στο οποία αναγράφονται τα εξής:

α) Ο σκοπός της ψηφοφορίας, η ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας, τα ονόματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και άλλα, τυχόν, απαραίτητα στοιχεία.

β) Οι αριθμοί των εχόντων δικαίωμα ψήφου, των ψηφισάντων, των έγκυρων, των άκυρων και των λευκών ψηφοδελτίων

γ) Οι αριθμοί των εγκύρων ψηφοδελτίων ανά υποψήφιο

δ) Το όνομα του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου

2. Ως πρωτόκολλο ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή χρησιμοποιεί το αντίτυπο του εκλογικού καταλόγου, στο οποίο υπέγραψαν οι εκλογείς.

3. Το Πρακτικό και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Το αποτέλεσμα της εκλογής ανακοινώνεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. δια της Γραμματείας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 6

Ενστάσεις

1. Αρμόδια για τις ενστάσεις είναι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τις εξετάζει και αποφαίνεται.

2. Οι ενστάσεις ως προς τη ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία.

 

Άρθρο 7

Διορισμός Διευθυντή Τομέα

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. αποφασίζει για τον διορισμό Διευθυντή.

 

Άρθρο 8

Έναρξη θητείας Διευθυντή Τομέα

Η θητεία του Διευθυντή του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. αρχίζει με την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους μετά την εκλογή ή τον διορισμό του.

 

ΙΙ. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

1. Η εκλογή Αναπληρωτών Διευθυντών των Υποτομέων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. διενεργείται αμέσως μετά την εκλογή Διευθυντή του Τομέα και εφόσον η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει αξιολογήσει, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και έχει αποφασίσει τον σχηματισμό Υποτομέων.

2. Υποψήφιοι για τη θέση των Αναπληρωτών Διευθυντών των Υποτομέων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έχουν το δικαίωμα να είναι οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές, που είναι ενταγμένοι στον αντίστοιχο Υποτομέα.

3. Εκλογείς για την ανάδειξη Αναπληρωτών Διευθυντών των Υποτομέων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. είναι όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π., που είναι ενταγμένα στον αντίστοιχο Υποτομέα. Είναι, επίσης, οι εκπρόσωποι των μελών του Ε.ΔΙ.Π. των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν κατανεμηθεί στους αντίστοιχους Υποτομείς.

4. Για την εκλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών των Υποτομέων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. ισχύει, αναλόγως, ότι και για την εκλογή του Διευθυντή του Τομέα.

 

ΙΙΙ. ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

1. Ο αριθμός των εκπροσώπων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. καθορίζεται ύστερα από κατανομή που πραγματοποιεί, κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. κατά βαθμίδα και ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Ε.Π., που είναι ενταγμένα στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

2. Οι εκπρόσωποι του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφόσον συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών. Διαφορετικά, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, όπως και στην περίπτωση της ισοψηφίας, οπότε εκλέγονται αυτοί που πλειοψήφησαν. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

3. Εν γένει, για την εκλογή των Εκπροσώπων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. ισχύει, αναλόγως, ότι και για την εκλογή του Διευθυντή του Τομέα.

 

IV. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 1

Προκήρυξη εκλογής - Υποψηφιότητες

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου, που έχει λήξη η θητεία του, έχει παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο και κοινοποιείται η προκήρυξη σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία προκήρυξης της εκλογής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ενταγμένα στο Εργαστήριο για την υπό πλήρωση θέση μέλη του Δ.Ε.Π. και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή εάν δεν υπάρχει υποψήφιος στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία στο Εργαστήριο για την υπό πλήρωση θέση του Διευθυντή δεν υπηρετούν μέλη του Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή οι υπηρετούντες δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα, είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., να ανατίθενται προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή σε μέλος του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, που ανήκει στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Εάν και στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν καταστεί δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η ανάθεση των καθηκόντων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέσει, προσωρινά, τα καθήκοντα του Διευθυντή σε μέλος του Δ.Ε.Π. άλλου Εργαστηρίου του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. ή άλλου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο μέλος του Δ.Ε.Π. πρέπει, κατά προτεραιότητα, να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση έχουν συγγένεια ή συνάφεια με το αντικείμενο του Εργαστηρίου, για το οποίο προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή.

Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης των καθηκόντων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. με την ίδια απόφαση.

 

Άρθρο 2

Συγκρότηση και έργο της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. αποφασίζει για τη συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, αποτελούμενης από μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα, που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εάν στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. δεν υπηρετούν μέλη του Δ.Ε.Π. των βαθμίδων αυτών, η Γενική Συνέλευση του Τομέα ορίζει μέλη του Δ.Ε.Π. άλλων Τομέων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. ή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή προς συμπλήρωση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

2. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών αιτιολογημένη έκθεση, που περιλαμβάνει:

α) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου κάθε υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή.

β) Κρίση για την προσφορά και τη συμβολή κάθε υποψηφίου στην πρόοδο της επιστήμης στο επιστημονικό πεδίο, που διακονεί ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι.

γ) Κρίση για την οργανωτική και διοικητική ικανότητα κάθε υποψηφίου.

 

Άρθρο 3

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, ο Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. συγκαλεί Γενική Συνέλευση του Τομέα προκειμένου να εκλεγεί ο Διευθυντής του Εργαστηρίου. Στη συνέλευση αυτή ο Διευθυντής του Τομέα αναγιγνώσει την έκθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και δίδει το λόγο, εφόσον το επιθυμούν, στους υποψηφίους προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

2. Για την εκλογή του Διευθυντή Εργαστηρίου ισχύει, αναλόγως, ότι και για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα.

3. Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων, θεωρείται ότι έχει εκλεγεί. Εάν κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, οπότε και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

4. Η απαιτούμενη για την εκλογή πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

5. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

Άρθρο 1

Κανονιστικό πλαίσιο - Γενικές αρχές

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ως κανονιστικό πλαίσιο και διέπεται από τις γενικές αρχές:

α) Των σχετικών και συναφών Νόμων, Διαταγμάτων και Αποφάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

β) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Π.Θ.

γ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

δ) Των εν ισχύ αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

ε) Της εφαρμοζόμενης, στην καθ’ ημέρα πράξη, λειτουργίας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

 

Άρθρο 2

Αναθεώρηση

1. Η αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. με τη μορφή τροποποιήσεων, προσθηκών και αφαιρέσεων μπορεί να υλοποιηθεί μετά πάροδο διετίας, εφόσον αυτό απαιτείται ή εφόσον προκύπτει η ανάγκη από την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

2. Σε περίπτωση αναθεώρησης νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων που άπτονται του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., εφαρμόζονται άμεσα οι σχετικές τροποποιήσεις μέχρι της προσαρμογής των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος κανονισμού.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Καθηγητής
Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Διευθυντής του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. εγκρίθηκε, ψηφιζόμενος κατ’ άρθρο και στο σύνολό του ομόφωνα, κατά τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. αριθμός 4, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.