Τα Εκπαιδευτικά Συγγράματα του Τομέα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.

Το πρώτο εκπαιδευτικό σύγγραμμα, που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. μετά την ίδρυσή της, ορίστηκε στη συνεδρίαση 12/17-05-1943. Ήταν το σύγγραμμα του Καθηγητή Νικολάου Μιχαλακέα με τίτλο «Περιγραφική Ανατομική του Ανθρώπου». Το αξιοσημείωτο ήταν, ότι δεν καθορίστηκε ο αριθμός των αντιτύπων προς πώληση, διότι δεν ήταν ακόμη γνωστός ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών στη Σχολή.

Στη συνεδρίαση του σώματος των Καθηγητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1945, αποφασίστηκε να υποδειχθεί το πρώτο σύγγραμμα του επιστημονικού πεδίου, που καλύπτει σήμερα ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. Ήταν το εξαίρετο για την εποχή του, σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας έκδοσης, δίτομο σύγγραμμα του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Νικολάου Μιχαηλίδη με τίτλο «Εγχειρίδιον Μικροβιολογίας».

Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχει διανεμηθεί στους φοιτητές της Ιατρικής του Α.Π.Θ. ένας μεγάλος αριθμός συγγραμμάτων και σημειώσεων μαθημάτων, που διδάσκονταν αρχικά στις τακτικές Έδρες και στη συνέχεια στα διάδοχα των Εδρών Εργαστήρια, τα οποία εντάχθηκαν στον τομέα Β.Ε.Π.Ι. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις, ομαδοποιημένες ανά επιστημονικά πεδία, που καλύπτει ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. και με αλφαβητική σειρά του ονόματος του συγγραφέα ή του πρώτου συγγραφέα, εάν πρόκειται για συλλογικό έργο, παρατίθεται στη συνέχεια στους πίνακες 1-4.

Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Πίνακας 1. Εκπαιδευτικά συγγράμματα και σημειώσεις του πεδίου της Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής.
1. Alberts B, Bray D, Hopkin K, Jonson A, Lewis J, Rafe M, Roberts K, Walter P. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Ανάγνου Ν, Ζιούδρου Χ, Παπαζαφείρη Π, Παπαματθαιάκη Μ. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2005.
2. Κουράκης Α. Στοιχεία της εξέλιξης του ανθρώπου. Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη, 1995.
3. Γρανίτσας Α. Γενική Βιολογία. Τόμος Α
4. Γρανίτσας Α. Γενική Βιολογία. Τόμος Β
5. Γρανίτσας Α. Κυτταρική Βιολογία
6. Connor M, Ferguson-Smith M. Ιατρική Γενετική. Βασικές έννοιες. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Κώτσης Α. Μετάφραση: Καναβάκης. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2004.
7. Cooper G, Hausman R. Το κύτταρο. Μια μοριακή προσέγγιση. Αθήνα: Ι. Μπάσδρας και συν., 2013.
8. Διανελίδης Α. Μαθήματα Βοτανικής.
9. Hartwell L, Hood L, Coldlberg M, Reynolds A, Silver L. Γενετική: Από τα γονίδια στα γονιδιώματα. Αθήνα: UTOPIA ΕΠΕ, 2013.
10. Μαρμάρας Β, Λαμπροπούλου-Μαρμάρα Β. Βιολογία κυττάρου. Μοριακή προσέγγιση. Πάτρα: Εκδόσεις Τυπόραμα, 2005.
11. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας Εργαστηριακές Σημειώσεις. Φωτοαντιγραφική έκδοση.
12. Μουρελάτος Δ. Στοιχεία εφαρμοσμένης γενετικής του ανθρώπου. Προβλήματα και αντιμετωπίσεις. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.
13. Thompson NW, McInnes RR, Willard HF. Ιατρική Γενετική. Επιμέλεια και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Μοσχονάς Ν. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.
14. Trend RJ. Μοριακή Ιατρική. Επιμέλεια και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Κώτσης Α. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2002.
Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Πίνακας 2. Εκπαιδευτικά συγγράμματα και σημειώσεις του πεδίου της Βιολογικής Χημείας.
1. Baynes JW, Dominiczak MH. Ιατρική Βιοχημεία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2008.
2. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Βιοχημεία. Τόμος Α΄. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004.
3. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Βιοχημεία. Τόμος Β΄. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004.
4. Gaw A, Cowan A. O’ Relly D, Steward M, Shepherd J. Κλινική Βιοχημεία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2010.
5. Leninger DL, Nelson MM. Βασικές Αρχές Βιοχημείας. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2004.
6. Leninger DL, Nelson MM. Βασικές Αρχές Βιοχημείας. Τόμος Β’. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2005.
7. Leninger DL, Nelson MM. Βασικές Αρχές Βιοχημείας. Τόμος Γ’. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2005.
8. Lieberman M, Allan M. Βασική Ιατρική Βιοχημεία του Merks. Μία κλινική προσέγγιση. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2014.
9. Λογαράς Γ, Γαρδίκη Π, Δημητριάδου Α. Μαθήματα Βιοχημείας. Θεσσαλονίκη, 1971.
10. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Σημειώσεις Οργανικής Χημείας.
11. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Σημειώσεις Βιοχημείας Αίματος και Ιστών.
12. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Εγχειρίδιο Κλινικής Βιοχημείας. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, 2009.
13. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Ασκήσεις Βιοχημείας.
14. Παπαγεωργίου Γ. Βιοχημεία ελευθέρων ριζών. Αντιοξειδωτικά και λιπιδική υπεροξείδωση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005.
15. Salway JG. Ιατρική Βιοχημεία με μία ματιά. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2010.
16. Τρακατέλλης Α. Βιολογική Χημεία. Θεσσαλονίκη, 1972.
17. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία. Τόμος Α', μέρος 1, μέρος 2 και 3α μέρος 3β.
18. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία. Τόμος Β'.
19. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία ιστών, ορμονών, θρέψεως. Τόμος Β΄, μέρος 1 και 2.
20. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία. Τεύχη Β1΄ και Β2΄.
21. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία. Τόμος Γ΄.
22. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία. Μεταβολισμός αμινοξέων και νουκλεοτιδίων. Τεύχος Δ1΄.
23. Τρακατέλλης Α. Βιοχημεία Τόμος Δ2΄.
24. Zubay G, Parson W, Vance D. Αρχές Βιοχημείας. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 1999.
Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Πίνακας 3. Εκπαιδευτικά συγγράμματα και σημειώσεις του πεδίου της Μικροβιολογίας.
1. Αντωνιάδης, Α, Αντωνιάδης Γ, Λεγάκης Ν, Τσελέντης Ι. Ιατρική Μικροβιολογία. Τόμος Α΄.
2. Δουμπόγιας Ι, Τακρής Α. Κλινική Μικροβιολογία.
3. Haaheim L, Pattison J, Whitley R. Πρακτικός Οδηγός Ιατρικής Ιολογίας. Επιμέλεια ελληνικής Έκδοσης: Αντωνιάδης Α, Μαλισιόβας Ν. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
4. John Spicer W. Ιατρική Βακτηριολογία, Μυκητολογία και Παρασιτολογία. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Αντωνιάδης Α, Μαλισιόβας Ν. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
5. Λεγάκης Ν, Χριστάκης Γ. Αναερόβιες λοιμώξεις και αναερόβια μικρόβια.
6. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Σημειώσεις Κλινικής Μικροβιολογίας.
7. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Φοιτητικό Εγχειρίδιο Ιατρικής Παρασιτολογίας.
8. Μιχαηλίδης Ν. Εγχειρίδιον Μικροβιολογίας. Τόμος Α΄. Αθήνα: Πυρσός, 1940.
9. Μιχαηλίδης Ν. Εγχειρίδιον Μικροβιολογίας. Τόμος Β΄ Αθήνα: Πυρσός, 1940.
10. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Ιατρική Μικροβιολογία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2012.
11. Παπαβασιλείου Π. Σημειώσεις Ιατρικής Παρασιτολογίας.
12. Παπαπαναγιώτου Ι. Μαθήματα Ιατρικής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας. Τόμος Α΄. Θεσσαλονίκη, 1972.
13. Παπαπαναγιώτου Ι. Μαθήματα Ιατρικής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας. Τόμος Β΄ Θεσσαλονίκη 1976.
14. Παπαπαναγιώτου Ι, Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Β. Εισαγωγή στην Ιατρική Μικροβιολογία-Ιολογία και Ανοσολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005.
15. Παπαπαναγιώτου Ι, Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Β. Ιατρική Μικροβιολογία και Ιολογία. Θεσσαλονίκη:University Studio Press, 2005.
Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Πίνακας 4. Εκπαιδευτικά συγγράμματα και σημειώσεις των πεδίων της Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής.
1. Αναστασιάδης Ι. Στοιχεία Ανώτερων Μαθηματικών. Στοιχεία Στατιστικής.
2. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ. Υγιεινή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.
3. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ. Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.
4. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ, Χάιδιτς Μπ. Ιατρική Στατιστική. Βασικές Αρχές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2013.
5. Βλάχος Δ. Υγιεινή της Βιομηχανίας. Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου και Υιοί, 1979.
6. Babble E. Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., 2011.
7. Γρηγοριάδου Α, Δελίδου Κ, Σταθόπουλος Γ. Φροντιστηριακές Ασκήσεις στην Κοινωνική Ιατρική. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
8. Εδιπίδης Θ. Επιδημιολογία της ιογενούς αιτιολογίας λοιμωδών νοσημάτων και επιδημιολογία ερεύνης αυτών. Αθήνα: Γρ. Κ. Παρισιάνος, 1974.
9. Εδιπίδης Θ. Διατροφή. Μέρος Γ΄. (Ανατύπωση). Αθήνα: Γρ. Κ. Παρισιάνος, 1974.
10. Hobson W. Υγιεινή. Η θεωρία και η πρακτική της δημόσιας υγείας. Τόμος Α΄. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Τσότσος Α, Καβαδίας Ν. Πρόλογος: Εδιπίδης Θ. Αθήνα: Γρ. Κ. Παρισιάνος, 1978.
11. Hobson W. Υγιεινή. Η θεωρία και η πρακτική της δημόσιας υγείας. Τόμος Β΄. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης. Τσότσος Α, Καβαδίας Ν. Πρόλογος: Εδιπίδης Θ. Αθήνα: Γρ. Κ. Παρισιάνος, 1978.
12. Κατσουγιαννόπουλος Β. Επιδημιολογία. Θεσσαλονίκη: Γ. Τσόλης, 1990.
13. Κατσουγιαννόπουλος Β. Επιδημιολογία. Συμπληρωματικές σημειώσεις. Α΄ Τευχίδιο. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1990.
14. Κατσουγιαννόπουλος Β. Ιατρική Δημογραφία. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1990.
15. Κατσουγιαννόπουλος Β. Βασική Ιατρική Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., 1993.
16. Κατσουγιαννόπουλος Β. Τυπολόγιο Ιατρικής Στατιστικής. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., 1993.
17. Κατσουγιαννόπουλος Β. Υγιεινή και Κοινωνική Ιατρική. Τόμος Α΄. Υγιεινή. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., 1994.
18. Κατσουγιαννόπουλος Β. Υγιεινή και Κοινωνική Ιατρική. Τόμος Β΄. Κοινωνική Ιατρική. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., 1994.
19. Κουνιάς Στ. Ασκήσεις Στατιστικής. Θεσσαλονίκη: Έδρα Πιθανοτήτων Φ.Σ.Μ. Σχολής Α.Π.Θ., 1983.
20. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Υγιεινής Ασκήσεις Υγιεινής. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., 2003.
21. Μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Υγιεινής Σημειώσεις του διατμηματικού μαθήματος «Περιβάλλον και Υγεία». Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρονική Έκδοση, 2010.
22. Miller G. Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Θεσσαλονίκη: ΙΩΝ, 2004.
23. Μπένος Α. Σημειώσεις κλινικής άσκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική. Θεσσαλονίκη, 2010.
24. Παναγιωτάκος Δ. Μεθοδολογία της έρευνας και της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες υγείας. Θεσσαλονίκη: Μ. Τσακουρίδου και ΣΙΑ Ο.Ε., 2011.
25. Παπαγιάννης Α. Μιλώντας με τον άρρωστο. Εισαγωγή στην κλινική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2013.
26. Παπαευαγγέλου Γ. και μέλη του Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Υγιεινής Φροντιστηριακές Ασκήσεις στην Υγιεινή. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., 1987.
27. Παπαευαγγέλου Γ. Βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., 1987.
28. Παναγοπούλου Ε. Σημειώσεις Τεχνικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, 2011.
29. Σμυρνάκης Ε, Μοιρασγεντή Μ, Τούφα Κ, Γροσομανίδης Β, Μπένος Α. Βασικές Κλινικές Δεξιότητες. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014 (σύγγραμμα που διανέμεται σε διατομεακό μάθημα).
30. Σταθόπουλος Γ. Εισαγωγή στην Υγιεινή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1985.
31. Σταθόπουλος Γ. Σημειώσεις Φροντιστηριακών Ασκήσεων. Κοινωνική Ιατρική, Υγεία για όλους το 2000, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ., 1989.
32. Stephenson A. Textbook of General Practice. London: Edward Arnold, 2004.
33. Stephenson A. Εγχειρίδιο Γενικής Ιατρικής. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Μπένος Α, Σμυρνάκης Ε. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012.
34. Τριχόπουλος Δ, Τζώνον Α., Κατσουγιάννη Κ. Βιοστατιστική. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2002.
35. Τριχόπουλος Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε. Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία. Αθήνα: Εκδόσεις Ζήτα, 2000.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, που αφορούν σε εκπαιδευτικά συγγράμματα και σημειώσεις των Εδρών και των διαδόχων τους Εργαστηρίων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. της περιόδου 1945-2017, είναι αυτά που στάθηκε εφικτό να εντοπιστούν και να καταγραφούν. Ο συνολικός αριθμός τους ανά επιστημονικό πεδίο, που καλύπτει ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι., απεικονίζεται στον πίνακα 5.

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Πίνακας 5. Κατανομή του αριθμού των συγγραμμάτων και των σημειώσεων που διανεμήθηκαν στους φοιτητές Ιατρικής κατά την περίοδο 1945-2017, από τις Έδρες και τα διάδοχά τους Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., ανά επιστημονικό πεδίο που καλύπτει ο Τομέας.
1 Ιατρική Βιολογία-Γενετικής 14
2 Βιολογικής Χημεία 24
3 Μικροβιολογία 15
4 Υγιεινή, Κοινωνική Ιατρική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Γενική Ιατρική και Ιατρική Στατική 35
ΣΥΝΟΛΟ 88

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.