Δημοσίευση

Towards the Definition of an Intelligent Triage and Continuous Monitoring System for Hospital Emergency Departments and Clinics.

ΤίτλοςTowards the Definition of an Intelligent Triage and Continuous Monitoring System for Hospital Emergency Departments and Clinics.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsBillis, A., Zouka M., Nicopolitidis P., Lagakis P., Logaras E., Karanasiou N., Fourlis A., Gialelis J., Kallergis D., Papadimitriou G. I., Douligeris C., Papavramidis T. S., Krizea M., & Bamidis P. D.
JournalStud Health Technol Inform
Volume264
Pagination1641-1642
Date Published2019 Aug 21
ISSN1879-8365
Λέξεις κλειδιάElectrocardiography, Emergency Service, Hospital, Greece, Humans, Triage, Vital Signs
Abstract

Recent statistics have demonstrated that Emergency Departments (EDs) in Greece lack in organization and service. In most cases, patient prioritization is not automatically implemented. The main objective of this paper is to present IntelTriage, a smart triage system, that dynamically assigns priorities to patients in an ED and monitors their vital signs and location during their stay in the clinic through wearable biosensors. Initital scenarios and functional requirements are presented as preliminary results.

DOI10.3233/SHTI190574
Alternate JournalStud Health Technol Inform
PubMed ID31438270

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.