Δημοσίευση

Toxic hepatic injury mimicking ascending cholangitis: is Pyrus amygdaliformis to blame?

ΤίτλοςToxic hepatic injury mimicking ascending cholangitis: is Pyrus amygdaliformis to blame?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsTelevantou, D., Sinakos E., Akriviadis E. A., & Hytiroglou P.
JournalVirchows Arch
Volume453
Issue4
Pagination413-5
Date Published2008 Oct
ISSN0945-6317
Λέξεις κλειδιάChemical and Drug Induced Liver Injury, Cholangitis, Fruit, Humans, Liver Diseases, Male, Middle Aged, Pyrus
DOI10.1007/s00428-008-0663-0
Alternate JournalVirchows Arch.
PubMed ID18787839

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.