Δημοσίευση

A Transverse Carpal Muscle Causing Carpal Tunnel Syndrome.

ΤίτλοςA Transverse Carpal Muscle Causing Carpal Tunnel Syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsNatsis, K., Piagkou M., Koimtzis G., & Zibis A. H.
JournalCureus
Volume12
Issue3
Paginatione7275
Date Published2020 Mar 15
ISSN2168-8184
Abstract

Accessory and atypical muscles of the upper limb are common, whereas symptomatic variations presenting with carpal tunnel syndrome (CTS) are rare. A rare unilateral accessory transverse carpal muscle located palmar to the transverse carpal ligament is described. The accessory muscle, associated with CTS clinical manifestations in a 38-year-old Greek male worker, can be quite problematic during CTS operation. The current case emphasizes the importance of meticulous knowledge of the variable anatomy of the carpal tunnel (CT) area, since the accessory muscles may be accompanied by ectopic motor branches and a high risk of iatrogenic injury. Recognition and careful evaluation of accessory muscles may enhance a surgeon's ability to carry out a safer and successful CT approach.

DOI10.7759/cureus.7275
Alternate JournalCureus
PubMed ID32300495
PubMed Central IDPMC7158594

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.