Δημοσίευση

Treatment adherence in psoriatic patients during COVID-19 pandemic: Real-world data from a tertiary hospital in Greece.

ΤίτλοςTreatment adherence in psoriatic patients during COVID-19 pandemic: Real-world data from a tertiary hospital in Greece.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsVakirlis, E., Bakirtzi K., Papadimitriou I., Vrani F., Sideris N., Lallas A., Ioannides D., & Sotiriou E.
JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
Date Published2020 Jun 18
ISSN1468-3083
DOI10.1111/jdv.16759
Alternate JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
PubMed ID32558015
PubMed Central IDPMC7323240

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.