Κλινική

Β' Παθολογική Κλινική

Η B ́ Παθολογική Κλινική του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε στις 30.10.1946 ως Τακτική έδρα της B’ Παθολογικής Κλινικής με το ΦΕΚ Α ́ 332/5.11.1946. Στις 14.10.1947 κυρώθηκε η λειτουργία της στον οργανισμό του Λαϊκού Νοσοκομείου με το ΦΕΚ Α ́ 233/27.10.1947. Στις 27.2.1950 κυρώθηκε η λειτουργία της στο παραχωρηθέν οίκημα του Νοσοκομείου Χιρς με το ΦΕΚ Α ́ 65/28.2.1950. Στις 25.4.1962 τροποποιήθηκε η λειτουργία της στο πλαίσιο του μετονομασθέντος πλέον Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με το ΦΕΚ Α ́ 195/16.11.1962. Στις 8.1.1981 επανιδρύθηκε μετά ομωνύμου εργαστηρίου με το ΦΕΚ Α’ 14/16.1.1981, ενώ στις 5.3.1986 νομοθετήθηκε η λειτουργίας της στο ενοποιημένο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με το ΦΕΚ Α’ 142/2.4.1986.
Εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας, καθώς και των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Παθολογίας, όπως η Αιματολογία, η Γαστρεντερολογία, η Ηπατολογία, η Ανοσολογία, η Ρευματολογία, η Αρτηριακή Υπέρταση, η Τεκμηριωμένη Ιατρική, η Γηριατρική, τα Μεταβολικά Νοσήματα και ο Σακχαρώδης Διαβήτης.

Τμήματα, Μονάδες και Εργαστήρια που λειτουργούν εντός της Κλινικής υπό την ενιαία Διεύθυνση του Διευθυντή της Κλινικής: 

 1. Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας,
 2. Διαβητολογικό́ Κέντρο,
 3. Γηριατρικό Τμήμα
 4. Τμήμα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων,
 5. Μονάδα Κλινικής Έρευνας & Τεκμηριωμένης Ιατρικής,
 6. Αιματολογικό́ Τμήμα που περιλαμβάνει τμήμα Γενική́ς Αιματολογίας και τμήμα ενηλίκων της Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, 
 7. Γαστρεντερολογικό́ Τμήμα με εργαστήριο ενδοσκοπήσεων, 
 8. Ηπατολογικό Τμήμα, 
 9. Μονάδα Αρτηριακής Υπέρτασης, 
 10. Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων, 
 11. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας,
 12. Ομώνυμο εργαστήριο της Β ́ Παθολογικής κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο αιματολογίας, ηπατολογίας, ανοσολογίας, διαβήτη, νεφρολογίας και μοριακής βιολογίας.

 
Η Β ́ Παθολογική́ Κλινική́ έχει ως σκοπό́: 

 • Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων Σχολών και Τμημάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 
 • Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. 
 • Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. 
 • Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής. 
 • Την εκτέλεση ή υποστήριξη κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της Παθολογίας, των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Παθολογίας, καθώς και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. 
 • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 • Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής. 
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
 • Τη διενέργεια αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessments - ΗΤΑs) η οποία περιλαμβάνει τη συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, καθώς και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness studies) για την προετοιμασία φακέλων αποζημίωσης (value dossier) φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.
 • Την παροχή υποστήριξης σε άλλες ακαδημαϊκές μονάδες ή φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και ιατροτεχνολογικές βιομηχανίες για τη διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων ως κατ’ ανάθεση οργανισμός έρευνας (Contract Research Organization – CRO).
 • Την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και μη παρεμβατικών μελετών.
 • Την εκπόνηση και εκτύπωση έντυπων μονογραφιών και βιβλίων για την ενημέρωση σε θέματα παθολογίας.

2. Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό. 
Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 

 • Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και τους ιατρούς του ΕΣΥ και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 
 • Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας στην Παθολογία, την Αιματολογία, τη Γαστρεντερολογία ή την εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις, ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. 
 • Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος Ιατρικής. 
 • Την εκπαίδευση ειδικών και ειδικευόμενων ιατρών Παθολογίας, Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας και άλλων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων (Σακχαρώδη Διαβήτη) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 
 • Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων A.E.I., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές. 

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών εργασιών. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την έγκριση και επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων νόσων της Παθολογίας, των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεών της, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς. 
Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική και στις ειδικές μονάδες της ή παρακολουθούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς τους εξειδικευόμενους και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή παραγγελία εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων. Στις επισκέψεις αυτές παρίστανται οι υπεύθυνοι των τμημάτων ή μονάδων της Κλινικής ή/και ο Διευθυντής, συζητούνται δε διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων. 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Παθολογία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις, Ερευνητική μεθοδολογία, Συστηματικές ανασκοπήσεις, Μετα-αναλύσεις, Γηριατρική, Υπέρταση, Αιματολογία-αιμοποίηση-παθήσεις ερυθροκυττάρου-αιμοσφαιρινοπάθειες-διαταραχές μεταβολισμού σιδήρου, Ηπατολογία, Μοριακή έρευνα ηπατιτίδων, Μεταβολικά νοσήματα,

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Kυτταρομετρία ροής, Ποσοτική Ενζυμοσυνδετική Ανοσομέθοδος (Εlisa), Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης, Μετρητής γλυκόζης υψηλής ακρίβειας (YSI), Θάλαμος νηματικής ροής, Κλίβανοs επώασης, Ανάστροφο μικροσκόπιο, Οπτικό μικροσκόπιο, Μικροσκόπιο φθορισμού, Βαθιά κατάψυξη (-70 C), Συσκευή PCR σε πραγματικό χρόνο, Αιματολογικός αναλυτής, Τριχοειδοσκόπιο. Μία μονάδα ηλεκτρονικής ενδοσκόπησης με 1 γαστροσκόπιο και 1 κολονοσκόπιο, Fibroscan

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Μέτρηση του βαθμού ίνωσης του ήπατος, Γενική αίματος, Μυελόγραμμα, Καλλιέργειες αιμοποιητικών κυττάρων, Έκφραση γονιδίων, Ενδοσκόπηση ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, Αιμόσταση κιρσικής και μη κιρσικής αιμορραγίας, πολυπεκτομή, Γαστροστομία, Αφαίρεση ξένων σωμάτων. Τριχοειδοσκοπήσεις

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Υγιεινής ΑΠΘ, Α’ Πρ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ Νοσοκομείο, Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη, Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β΄ Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Β΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «ΝΙΜΤΣ», Διαβητολογικό Κέντρο Πολυκλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διαβητολογικό Κέντρο Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς, Ιατρείο Διαβήτη & Παχυσαρκίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Ν. Ιωνίας - Πατησίων, Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Harris Manchester College, University of Oxford, United Kingdom, Knowledge and Evaluation Research Unit, Mayo Clinic, USA, University of Stanford, California, USA

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ευθυμία Βλαχάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια efivlachaki@auth.gr
2310992844
Ελένη Γιγή Επίκουρη Καθηγήτρια elengigi@auth.gr
2310992846
Ελένη Μπεκιάρη Επίκουρη Καθηγήτρια bekiarie@auth.gr
Απόστολος Τσάπας Καθηγητής atsapas@auth.gr
2310992850

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.